OM azonosító:040448   Cím:5000 Szolnok Óvoda út 5.   Tel.:06 56  514-526,   06 20 949 3642

Készült

 DVStudio Szolnok

Ádám Jenő Zeneiskola-Alapfokú Művészeti  Iskola Szolnok

TANULÁS ZENE

KÖZÖSSÉG  

Beiratkozás/tanulói jogviszony létesítés, térítési/tandíjak

Az Ádám Jenő Zeneiskolával az a tanuló létesíthet tanulói jogviszonyt, aki felvételét írásban (az előírt jelentkezési lapon) kérte, a felvétellel kapcsolatos helyi követelményeknek eleget tesz és szakmailag megfelel.


A felvételi vizsgákat általában májusban tartjuk, szeptember első hetében az esetleges üres helyek betöltésére pótfelvételi vizsgát lehet tartani. Új tanuló felvételéről az igazgató - a felvételi bizottság javaslatát és az iskola engedélyezett tanulói létszámát figyelembe véve - dönt.


A felvétel eredményét írásban vagy személyesen a szülő érdeklődésére, vagy az iskola hirdetőtábláján kell a tanulókkal és a szülőkkel, gondozójukkal (a továbbiakban szülő) közölni.


A főtárgy, a kötelező tárgy és a választható tárgy osztályba sorolása eltérhet egymástól.


Felvételi követelmények:

A tanulói jogviszony felvétel vagy átvétel útján keletkezik. A felvételről vagy az átvételről az iskola igazgatója dönt.


A beiratkozás feltételei


Az iskola által meghatározott időpontban, személyesen, a szükséges dokumentumok bemutatásával (a hatályos jogszabályok szerint).

Be- és kimenet


Amennyiben szabad helyünk van, a felsőbb évfolyamok minden szintjén lehetséges a beiratkozás. Ennek feltételei a következők:


több jelentkező esetén előnyben részesítjük a hasonló profilú iskolából érkező átjelentkezőt, ha városunkba költözik,

ezek az elvek érvényesek a belső átjárhatóság tekintetében is..A kimenetek esetében az elv az, hogy ez minden szinten lehetséges. A szülő írásbeli kérelmére a tanulói jogviszonyt csak a törvényi keretek biztosította feltételek szabályainak megfelelően szüntetjük meg.


A magasabb évfolyamba lépés


egyes évfolyamokon a tanulók kötelező és választható foglalkozásokon való részvétele (adott óraszám) előírt tananyag követelmény teljesítése,


tankönyvek, taneszközök használata,


magasabb évfolyamba lépés osztályzattal,


osztálynaplóban történő zárással,


bevezetés törzslapra

nevelőtestületi jóváhagyás a bizonyítványban.


A magasabb évfolyamba lépés feltételeinek eleget tett az a tanuló, aki:

az adott tantárgy tanévre szóló óráinak minimum 80 %-án részt vett,

a szaktanártól osztályzatot kapott a teljesítménye (2-elégséges és 5jeles között van),

a nevelőtestület az értékelést elfogadta,az anyakönyvi lapján és bizonyítványában „a magasabb évfolyamba léphet” záradékot bevezették és az iskola igazgatója aláírásával és bélyegzővel hitelesítette.

Különbözeti, osztályozó illetve javítóvizsgára bocsátás feltétele:

nevelőtestületi határozat,

igazgatói engedély.Átjárhatóság


A különböző képzési területek között az átjárhatóságot kizárólag az igazgató engedélyezheti.


A változtatási szándékot kérvényezni kell, melyet az igazgató véleményez.


TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJAK

2014/2015


 


Térítési díjak: zenei előképző (zeneóvoda)   5000Ft/év

hangszeres képzés (a kötelező órákkal)  40.000Ft/év


A térítési díj befizethető az "Összhang" Közhasznú Alapítvány bankszámla számára:11745004-20101093


Fizetési határidők

első részlet beiratkozáskor, illetve az előző tanév év végi vizsgáján

második részlet 2014. szeptember 15-ig


A szülői hozzájárulást egész tanévre szeptember 15-éig egy összegben a zeneiskola irodájában vagy a szaktanárnál készpénzben, illetve az iskola által adott csekken vagy átutalással – kérjük fizetni. A térítési díj első részlete először jelentkező esetén a helyszínen beiratkozáskor, tanítványaink esetében pedig 2013. június 15-éig előre is fizethető, ebben az esetben is a második részlet szeptember 15-éig esedékes. Azt a tanulót, aki a térítési díj fizetési kötelezettségét időben nem teljesíti, nem jelenthetjük az állami normatív hozzájárulás kedvezményére.


Tandíjak:A 18 év feletti kezdő, tanulói jogviszonnyal nem rendelkezők esetében, illetve 22 év feletti növendékeknek állami támogatás hiányában az oktatás önköltséges, 12.000Ft/hó.


VÁRJUK SZERETETTEL LEENDŐ NÖVENDÉKEINKET!


<< Vissza