OM azonosító:040448   Cím:5000 Szolnok Óvoda út 5.   Tel.:06 56  514-526,   06 20 949 3642

Készült

 DVStudio Szolnok

Ádám Jenő Zeneiskola-Alapfokú Művészeti  Iskola Szolnok

Iskolánkról

néhány

szóban

Az Ádám Jenő Zeneiskola az 1991/92-es tanévben kezdte meg a zenei nevelés-oktatást, a kezdetektől fogva csak a zeneművészeti ágban. A zeneiskola alapítója: Vajna Katalin, Csokonai Alkotói-díjas zenepedagógus, kóruskarnagy, címzetes megyei vezető főtanácsos, köznevelési szakértő. A zeneiskola fenntartója 2006. szeptember elsejétől az „Összhang” Művészeti, Tehetséggondozó Közhasznú Alapítvány.


Az 1991-92-es tanévtől működő Ádám Jenő Zeneiskola - Alapfokú Művészeti Iskola 2016-ban ünnepelte alapításának 25. évfordulóját az „Ádám Jenő Jubileumi Zenei Napok” (2016. május 6.-8.) keretében Ünnepi Tanári Koncerttel, az „Ádám Jenő nyomában” elnevezésű szigetszentmiklósi tanulmányi kirándulással, illetve Ünnepi Növendék hangversennyel.


A zeneiskolát fenntartó Összhang Alapítvány számlaszáma: 10300002-45412895-70073285, melyre továbbra is várjuk az adakozók adójának 1%-át!


2004 júniusában Zeneiskolánk megkapta a "Minősített Iskola", 2010-ben a "Minősített intézmény" címet az AME-től. 2007-ben az Országos Minősítő Testület "Kiválóra Minősített Alapfokú Művészetoktatási Intézmény" minősítéssel értékelte tevékenységünket.


2016-ban került sor Szabó Katalin igazgató vezetői tanfelügyeletére, 2017-ben pedig az Inétzményi tanfelügyeletre.


Több olyan kisközségben szolgáljuk a zenei nevelést-oktatást, mely hátrányos helyzetű, illetve önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került település. Céljaink elérését segítik a települési önkormányzatok közoktatási megállapodásai, illetve együttműködési megállapodásai is. Tanulói létszámunk stabil, de a demográfiai csökkenés iskolánkban is évről-évre érezteti hatását.


A zeneiskola a Pedagógiai Program alapelvei szerint dolgozik, Pedagógiai Programunk belső szervező erő is. A Pedagógiai Program, az SZMSZ, a Házirend átdolgozására 2018 júniusában került sor, a dokumentumok 2018. szeptember 1-től kerültek bevezetésre


A Zeneiskola Helyi Tantervének kidolgozására 2007-ben, illetve a jogszabályoknak megfelelően 2011-ben került sor, jelenleg mindkét helyi tantervet használjuk.


Az iskolavezetés minden tagja részt vesz a rendszerszerű gondolkodásban, a kompetencia alapú tanulásfejlesztésben, a partnerközpontú intézményi kultúrát támogató alapoknak és értékrendek kialakításában, illetve példát mutat azok megvalósításában. Az intézmény teljesítmény-menedzsmentjének célja a tevékenység folyamatos fejlesztésére, eredményességére irányuló reflexió, a „tanulásfejlesztő” iskolaépítés.


Az iskolavezetés elkötelezett a művészetekkel való nevelés- oktatás területén. Jövőképében, szolgálatnak, missziónak tekinti feladatát, minőségpolitikája irányt adó. Szívén viseli az iskola sorsát, jövőjét, küzd a mindennapok problémáinak megoldásáért, a gyermekek zenei oktatásának, nevelésének szakszerűségéért, törekszik arra, hogy a gyermekek minél jobban érezzék magukat az intézményben. Felelősséget érez a tanárok munkalehetőségének megőrzéséért. A vezetés a tantestülettel együtt úgy nevel a zenével, hogy a növendék meggyőződjön a zene esztétikai komplex hatásáról, hogy megérezze a zene – a világ egyik legnagyszerűbb művészeti ága – erejét, szépségét, játékosságát, értelmi-érzelmi hatását. A zenét, a társadalmat jobbító lehetőségként kezeli. Vallja, hogy a zene a társadalom egyik fontos javító eszköze. Az a gyermek, aki értékes zenével nő fel, észreveszi szépséget, a problémát a körülötte lévő világban és pozitívan viszonyul társaihoz. „Értékkel értéket közvetíteni a gyermeknek”, ez az egyik alapelve a vezetésnek. Egymás (tanár-növendék) tiszteletben tartásával a szeretet kettős erejével: eréllyel (de nem követelve, hanem meggyőzve) és gyengédséggel közeledik a tanítványhoz, így törekszik harmonikus emberi kapcsolatra.


A nevelőtestület hisz abban, hogy a lényeglátás, a gondolkodtatás, a logika, a kreativitás, a kommunikáció, a közösségben való zenélés mind-mind a gyermek hasznára van, egyben viselkedéskultúrát, életszemléletet is közvetít.


Az iskolavezetés – a fenntartó segítségével - a feltételek állandó fejlesztésére törekszik. Az eltelt több, mint 25 év alatt új székhelyre költözött az iskola, mely esztétikus lehetőségeivel már önmagában is az ízlésre nevel, a szépre szoktat.


Az épületek – tanítási helyiségek mellett az eszköz- és felszerelésjegyzék szerint meglévő feltételekkel - új hangszerekkel - látja el az iskola a feladatát.


 Az intézményi stratégia a jövőalkotás eszköze. Iskolánk céljai a nemzeti köznevelési törvényben rögzített és elvárásokból kialakított intézményi fejlesztési célok, melyek összhangban vannak a területi, helyi aktuális fejlesztési célokkal is. Alapfokú művészeti iskolánk feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket és igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra.


Partnerkapcsolataink mind a hozzánk érkező gyermekek iskolai, óvodai tekintetében, mind a város, a kistérségi települések kulturális élete szempontjából jók. A minőségértékeléssel, minőségfejlesztés során kapcsolatot kerestünk a már zeneiskolánkból zenei szakközépiskolába került tanulók tanáraival. Minden területről pozitív válaszokat kaptunk, megelégedettséggel nyugtázták felkészítő szakmai munkánkat. Minderről írásos visszajelzéseink vannak. A zeneművészeti szakközépiskolák külső referenciái mellett nyomon követjük volt növendékeink útját, van olyan egykori tanulónk, akit alapítványunk még a középiskolás években is anyagilag támogatott. Mind a továbbtanuló növendékek adatait, mind a versenyeken elért eredményeket adatbankban rögzítjük.


Szolnokon és minden településen, ahol telephelyünk van, igen sokat szerepelnek gyermekeink. Alapvetőnek tartjuk ugyanis, hogy a közönség előtti zenélés, fellépés, önálló szereplés, vagy kamarazenélés formálja, fejlessze a tudását megmutatni képes növendékeket. Ez az életre nevelés egyik jó eszköze is.

Szolnokon és a telephelyeinken igény van közreműködéseinkre. Növendékeink sokszor és szívesen szerepelnek a Jász-Nagykun-Szolnok megyei településeken, ez az eredményesség, a tehetség-felismerés, a tehetség-gondozás, tehetség-fejlesztés ezek a fellépések visszacsatolásai is. Iskolánk filozófiája tehát: gondos odafigyeléssel, szeretettel szeretnénk tanítványainkat a zene elvont nyelvéhez közelebb juttatni, hogy örömet találjanak a muzsikálásban, és ezt az élményt közvetítsék az őket hallgatóknak is. Ugyanilyen figyelemmel hátránykompenzációval dolgozunk a hátránnyal élő gyermekek segítéséért, fejlesztéséért. Iskolánk 2011-től a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Kistérségi hatókörű Kiváló Tehetségpontja, ezt a címet 2014-ben, illetve 2018-ban újra kiérdemeltük.


A zeneiskola igazgatója: Szabó Katalin, "Bonis Bona" díjat kapott a tehetségfejlesztést támogató tevékenységéért. Vajna Katalin 2018 májusában megkapta  “A Magyar Művészetoktatásért” díjat.

 

Társadalmi elismerésként munkánkat sok-sok meghívó és köszönőlevél minősíti, melyek megtalálhatók a minőségirányítási partnerkapcsolatok gyűjteményünkben.


Országos partnerkapcsolatnak tehetségkutatással minősíthető, hogy 1994 óta háromévenként megrendezzük az Országos Ádám Jenő Dalversenyeket, melyek a zeneiskolában magánéneket tanuló fiatalok számára nyújtanak mindenki megelégedését szolgáló bemutatkozási- és versenylehetőségeket. A korábbi dalversenyek győztesei között üdvözölhetjük Cserna Ildikó Liszt-díjas operaénekes, Herczenik Anna, Sáfár Orsolya, Bretz Gábor, Pasztircsák Polina, Sólyom Nagy Máté, Rab Gyula, Csízmár Dávid, Göncz Renáta, Dulics Tímea, stb. operaénekesek, magánének tanárok. Az Országos Ádám Jenő Dalverseny életre hívója Vajna Katalin és Szabó András volt.   


A IX. Országos Ádám Jenő Dalversenyre 2017. május 19-21 között került sor Szolnokon, a Megyeháza patinás dísztermében. 2020 májusában a X. Országos Jubileumi Ádám Jenő Dalversenyre kerül sor Szolnokon.


Az emberi (humán erőforrások) fejlesztése folyamatos munkával történik. Az intézmény vezetője 2002-ben fejezte be a Budapesti Műszaki Egyetem Pedagógiai Tanszéke által vezetett közoktatási vezető felsőfokú képzést, illetve iskolánkban még négy tanár rendelkezik ezzel a végzettséggel. Szabó Katalin igazgató 2015 júniusában végzett a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karának zongora-előadóművész szakán, majd 2016-ban a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán Master zongoratanári diplomát szerzett a meglévő szolfézs – zeneelmélet - karvezetés szakos főiskolai végzettsége mellé.Iskolánk jellemzői, adatai:

A zenei nevelést-oktatást, a művészi szépség kiteljesedését, növendékeink zenei fejlődését kívánjuk szolgálni. A magyar kultúra jövőjéért felelősséget érezve a növendékek teljes személyiség-fejlesztésére törekszünk a zenei továbbtanulás lehetőségét is biztosítva.Az iskola jogállása: Önálló jogi személyiséggel rendelkező, közhasznú alapítvány által fenntartott, állami feladattal megbízott, humán szolgáltatást ellátó zeneiskola, alapfokú művészeti iskola. Az iskola típusa, alapfeladata (minden feladat-ellátási helyen): alapfokú művészeti iskola, alapfokú művészetoktatás.

Az oktatás munkarendje: zeneiskola a nappali oktatás munkarendje szerint.

Az évfolyamok száma: Az alapfokú művészetoktatásban: 12 évfolyam (1-2. szolfézs, illetve hangszeres előképző, 1-6. alapfokú, 7-10. továbbképző évfolyam) a székhelyen és valamennyi telephelyen.

Művészeti ágak, tanszakok zeneművészeti ágban (székhelyen és valamennyi telephelyen):

Klasszikus zene művészeti ág:

- Fafúvós tanszak

- Akkordikus tanszak/Pengetős tanszak/Ütős tanszak

- Billentyűs tanszak

- Vonós tanszak

- Vokális tanszak

- Zeneismeret tanszak

- Kamarazene tanszak

 Elektrokatusztikus zenei billentyűs tanszak

Népzene művészeti ág:

- Fúvós tanszak

- Pengetős tanszak

- Vonós és tekerős tanszak

- Vokális tanszakMűködési területünk: Szolnok, Martfű, Rákóczifalva, Újszász város mellett ellátjuk Jászladány, Kőtelek, Nagykörű, Tószeg, Szászberek, Zagyvarékas településeken is a zenei nevelést-oktatást.Önként vállalt feladatunk: az Országos Ádám Jenő Dalverseny rendezése (háromévenként) a magánéneket tanuló zeneiskolai növendékek számára - két korcsoportban (a második korcsoport 18-26 éves korig várja a jelentkezőket).


A szolnoki "Ádám Jenő Zeneoktatásért" Alapítvány 1991-től segíti tevékenységünket a gyermekek zenei előrehaladásával, anyagi támogatásával, fellépési lehetőségek szélesítésével, pályázati lehetőségek megragadásával. Számlaszám: MKB 10300002-45412895-70073285A 2018/2019-es tanévre magánének, zongora, citera, népi ének, furulya, fuvola, oboa, szaxofon, klarinét, gitár, gordonka, hegedű, mélyhegedű, szintetizátor - keyboard, ütő szakokra lehet jelentkezni 2018. május 3-június 30. között, és augusztus 23-szeptember 3-ig.

Reméljük, hogy zenei oktató-nevelő tevékenységünkkel a jövőben is segíthetjük növendékeink fejlődését!Szolnok, 2018. szeptember 01.

Szabó Katalin

igazgató